Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HSSV tiêu biểu; Thông báo
Thông báo tuyên dương sinh viên
Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo tuyên dương sinh viên như sau:

        Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 10 năm 2011 về việc họp Hội đồng xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV;

        Căn cứ công văn 31/TV ngày 17/10/2011 về việc đề nghị tuyên dương hai sinh viên;

        Nay phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên thông báo tuyên dương 02 (hai) sinh viên thuộc khoa Ngoại ngữ, Kinh tế và Luật, cộng 05 (năm) điểm rèn luyện vào điều 4 mục a (Ý thức về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng) trong học kỳ I năm học 2011-2012 cho các sinh viên có tên sau:

  1. Bùi Thị Phương               MSSV: 0957010092          Khoa: Ngoại ngữ
  2. Phùng Uyển Nghi            MSSV: 40762205              Khoa: kinh tế và Luật

        Lý do: nhặt được của rơi trả lại cho người mất

    Trân trọng.

TIN VẮN