Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
11 nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2011
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa lên Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP với 11 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, NHNN sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm ổn định tiền tệ, tín dụng và hệ thống ngân hàng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch của NHNN là: Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 21-24%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 23% so với cuối năm 2010; lãi suất và tỷ giá được điều hành ở mức hợp lý, phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của NHNN, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo ổn định hoạt động và an toàn hoạt động.

Theo đó, NHNN sẽ triển khai 11 nhiệm vụ chủ yếu sau: 
Thứ nhất, tập trung xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật NHNN và Luật các Tổ chức tín dụng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động Ngân hàng.

Thứ hai, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm ổn định tiền tệ, tín dụng và hệ thống ngân hàng, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả các biện pháp mở rộng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; có biện pháp hỗ trợ để các ngân hàng thương mại ưu tiên cho vay phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý ngoại hối; điều hành thị trường ngoại hối và tỷ giá chủ động, linh hoạt theo tín hiệu thị trường bảo đảm tăng tính thanh khoản của thị trường, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhiệp siêu, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và góp phần tăng dự trữ ngoại hối.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, giám sát và bảo đảm an toàn hệ thống;

Thứ sáu, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý cán cân thanh toán quốc tế;

Và các nhiệm vụ tiếp theo là: tăng cường công tác phân tích, dự báo và thống kê tiền tệ; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt…

Ngoài ra, NHNN sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm về kiểm soát thủ tục hành chính trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Theo số liệu của NHNN, năm 2010, tổng phương tiện thanh toán tăng 25,3% so với cuối năm 2009; huy động vốn tăng 27,2%. Tín dụng ước tăng 29,81% so với cuối năm 2009, trong đó: Tín dụng VND tăng 25,3%; Tín dụng ngoại tệ tăng 49,3%.

Hiện nay, các ngân hàng đã thực hiện đồng thuận lãi suất huy động VND không vượt quá 14%/ năm; lãi suất cho vay bình quân 15,27%/năm. Lãi suất huy động và cho vay blieeujUSD tăng khoảng 0,5%/năm so với cuối năm 2009, hiện lãi suất huy động bình quân ở mức 4,08%/năm, lãi suất cho vay bình quân ở mức 6,26%/năm.