Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chức năng - Nhiệm vụ

 Chức năng:

            Tham mưu cho Hiệu trưởng về kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, công tác thi đua khen thương, kỷ luật, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của trường.

Nhiệm vụ:

1.            Đề xuất các phương án xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy của Trường; Cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị.

2.            Lập quy hoạch, kế hoạch về việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và bố trí đội ngũ cán bộ - viên chức của nhà trường trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

3.            Xây dựng kế hoạch biên chế, lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi duỡng, phát triển đội ngũ cán bộ - viên chức, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện tuyển dụng cán bộ - viên chức mới, soạn thảo các hợp đồng lao động/làm việc dài hạn và ngắn hạn trình Hiệu trưởng quyết định.

4.            Tham mưu về công tác nhân sự để Hiệu trường ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ; Tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của nhà trường thuộc lãnh vực được phân công..

5.            Quản lý cán bộ, viên chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; cấp mã số CB-VC và quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; làm thủ tục về nhân sự, cử đi học tập, công tác trong và ngoài nước, thu nhận cán bộ, viên chức đi học tập, công tác trở về làm việc tại trường.

6.            Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán trong việc đề xuất chính sách lương, thưởng, phúc lợi, thu nhập tăng thêm và các khoản thu nhập khác của nhà trường để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

7.            Tham mưu cho Hiệu trưởng về đánh giá cán bộ - viên chức hàng năm. Thường trực các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét duyệt nâng ngạch lương, phụ cấp, xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

8.            Phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục xét đề nghị chuyển ngạch, xét chức danh, đề nghị thi nâng ngạch, xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư – phó giáo sư, xét đề nghị tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, tặng thưởng huân/huy chương và các danh hiệu khác cho các cá nhân và đơn vị trong trường.

9.            Phối hợp với các đơn vị, viên chức trong trường theo dõi, kiểm tra, đề xuất và giải quyết các chế độ chính sách về nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí, mất sức, cho thôi việc, an toàn lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xă hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác.

10.       Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xem xét đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, viên chức của nhà trường.

11.       Cấp giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận cho cán bộ - viên chức của nhà trường.

12.       Cấp giấy đi đường cho các bộ viên chức được cử đi công tác.

13.       Cấp mã số giảng viên và lưu hồ sơ giảng viên thỉnh giảng.