Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhân sự

I. LÃNH ĐẠO:

TT

Họ tên – Chức vụ

01

Tống Hào Kiệt

Trưởng Phòng

Thạc sĩ

Email: kiet.th@ou.edu.vn

P.702, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

02

Dương Diễm Châu

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Email:  chau.dd@ou.edu.vn

P.702, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

 

II. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG:

TT

Họ tên – Chức danh

Công việc trực tiếp quản lý và thực hiện

01

Đoàn Thị Mỹ Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

Email:  hang.dtm@ou.edu.vn

P.702, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

- Chế độ chính sách, tiền lương và bảo hiểm cho viên chức trường

- Giải quyết nghỉ việc, hưu trí

02 Nguyễn Phúc Bình

Chuyên viên

Thạc sĩ

Email:  binh.np@ou.edu.vn

P.702, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

- Đào tạo – bồi dưỡng

- Hội đồng bổ nhiệm GS, PGS cấp cơ sở

- Công tác quy hoạch


03

Phan Ngọc Thanh Ngân

Chuyên viên

Thạc sĩ

Email:  ngan.pnt@ou.edu.vn

P.702, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

- Hợp đồng lao động

- Tuyển dụng

- Quy trình bổ nhiệm, quy hoạch

- Thi đua – khen thưởng


04

Hồ Huỳnh Khánh Ngọc

Chuyên viên

Cử nhân

Email:  ngoc.hhk@ou.edu.vn

P.702, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM 

- Soạn các Quyết định

- Công tác Đảm bảo chất lượng

- Công tác tổng hợp, báo cáo

- Văn thư, lưu trữ của Phòng

 05

Dương Thanh Sang

Chuyên viên

Cử nhân

Email:  sang.dt@ou.edu.vn

P.702, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM 

- Thông tin và hồ sơ viên chức

- Thi đua – khen thưởng
- Triển khai ứng dụng CNTT

- Công tác báo cáo

 06
 
Nguyễn Thanh Huy

Chuyên viên

Cử nhân

Email:  huy.ngt@ou.edu.vn

P.702, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM 

- Chế độ chính sách, bảo hiểm cho viên chức trường

- Giấy đi đường

- Chấm công