Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch sử hình thành
Phòng Tổ chức – Nhân sự được thành lập từ ngày 01/08/2010 trên cơ sở tách chức năng tổ chức, nhân sự thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trước đây theo quyết định số 681/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 07 năm 2010 của Hiệu Trưởng trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh.