Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu

Phòng Tổ chức – Nhân sự được thành lập từ ngày 01/08/2010 trên cơ sở tách chức năng tổ chức, nhân sự thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính trước đây theo quyết định số 681/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 07 năm 2010 của Hiệu Trưởng trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh.


Địa chỉ:  Phòng 114 - Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh

    97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3930.7639