Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chức năng - Cơ cấu tổ chức

         Chức năng:

            Nghiên cứu, tư vấn, đào tạo ngắn hạn và trao đổi, cung cấp thông tin về các vấn đề phát sinh trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội của Việt Nam.

            Nhiệm vụ:

          - Tổ chức thực hiện các nghiên cứu kinh tế xã hội cơ bản nhằm cung cấp cơ sở lý luận cho các nghiên cứu ứng dụng vào giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và phát triển bền vững của Việt Nam.

        - Hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện các nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế, đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

        - Thực hiện nghiên cứu và tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước và cá nhân về các vấn đề kinh tế xã hội phát sinh trong thực tế.

        - Định kỳ xuất bản tạp chí khoa học chuyên đề kinh tế (tạp chí ABC những vấn đề kinh tế thời đại) nhằm cung cấp  và trao đổi những kết quả nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực kinh tế xã hội.

         - Xuất bản tài liệu và phổ biến kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế và xã hội phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giáo dục suốt đời.

         - Tổ chức các hội thảo và seminar về các chủ đề kinh tế xã hội phát sinh từ thực tiễn.

         - Tổ chức và liên kết tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về kinh tế xã hội, phân tích hoạch định chính sách và quản trị công.

        

 


 

 

 

 

 

     

       

Trích dẫn
 • Thomas A. Edison
  "Tôi chưa từng thất bại, tôi chỉ tìm thấy 10 000 lần không thành công"
 • Adam Smith
  "Khoa học là liều thuốc giải vô cùng hữu hiệu cho sự nhiệt tình và mê tính"
 • Thomas A. Edison
  “Tôi sẽ không đầu tư vào những thứ không thể bán bởi lẽ doanh thu là minh chứng cho sự thỏa dụng, và sự thỏa dụng là chìa khóa để thành công”
 • Thomas A. Edison
  "Thiên tài là 1 % đam mê và 99% là rèn luyện"
 • Victor Hugo
  "Một địa ngục thông minh còn hơn là một thiên đường ngu ngốc"