Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Nghiên cứu khoa học Sinh viên; Tin tức
Quyết định giao danh mục đề cương sinh viên NCKH 2016-2017 (kèm danh mục)

Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học thông báo đến quý giảng viên, CBVC và sinh viên về Quyết định giao danh mục đề cương sinh viên NCKH 2016-2017. 

Quý giảng viên, CBVC và sinh viên vui lòng tham khảo thông tin và danh mục đính kèm để rõ hơn chi tiết.

2016-2027-QÐ-svnckh-duyetdc.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc1.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc2.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc3.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc4.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc6.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc5.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc7.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc8.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc9.pdf

2016-2027-DS-svnckh-duyetdc10.pdf


Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học