Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Nghiên cứu khoa học Sinh viên; Thông báo; Tin tức
Quyết định khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên theo đề tài đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2017-2018 (QĐ số 1104).
Phòng Hợp tác – Quản lí khoa học trân trọng thông báo Quyết định số 1041/QĐ-ĐHM ngày 21/06/2017 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên có đề tài đạt giải cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2017-2018 và danh sách giảng viên được khen thưởng.