Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo; Nghiên cứu khoa học Sinh viên; Tin tức
Quyết định khen thưởng học bổng sinh viên có đề tài đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2017-2018 (QĐ số 1025)
Phòng Hợp tác – Quản lí khoa học trân trọng thông báo Quyết định số 1025/QĐ-ĐHM ngày 12/06/2017 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về khen thưởng học bổng sinh viên có đề tài đạt giải cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm học 2017-2018 và danh sách sinh viên đạt giải.