Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức; Thông báo; Nghiên cứu khoa học Giảng viên
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2020

Kính gửi: - Các chủ nhiệm đề tài

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020;

Căn cứ Công văn 3116/BGDĐT-KHCNMT ngày 22 tháng 7 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020,

Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học xin thông báo việc thực hiện thuyết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2020 như sau:

1.      Thuyết minh đề tài trình bày theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11 (file đính kèm) và phù hợp các yêu cầu trong Danh mục đề tài KHCN cấp bộ đặt hàng đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020 thuộc Quyết định số 1815.

2.      Bảng dự toán chi tiết các khoản chi theo Mẫu Phụ lục 2, hướng dẫn trong Phụ lục 1, thuộc Công văn 3116 (file đính kèm).

3.      Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có).

4.      Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài theo Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11 (file đính kèm).

Hình thức nộp thuyết minh: file mềm (MS Word hoặc MS Excel) cho cô Mỹ Dung qua Email: dung.dtm@ou.edu.vn. Thời hạn nộp thuyết minh: ngày 18/8/2019.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua số điện thoại: (028)39207622 hoặc qua địa chỉ email: dung.dtm@ou.edu.vn gặp cô Mỹ Dung.

Trân trọng.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 40-Bộ tài chính

Thông tư 109-Bộ tài chính

Thông tư liên tịch 55-Bộ tài chính-Bộ khoa học và công nghệ

HTQLKH-Thông báo nộp thuyết minh đề tài cấp Bộ

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức cá nhân-chủ trì đề tài cấp Bộ

Quyết định phê duyệt đề tài cấp Bộ 2020

Quyết định quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng

Mẫu 6-Thuyết minh đề tài cấp Bộ

Mẫu 7-Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân