Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo cho sinh viên; Thông báo; Thông báo khác; Thông báo khẩn
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MIỄN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MIỄN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA (ĐỢT THÁNG 3/2020)

Xem chi tiết