Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình đào tạo Cử nhân cao đẳng

Ø            Ngành Khoa Học Máy Tính

Ø             Ngành Công Tác Xã Hội

Ø            Ngành Tiếng Anh Thương Mại

 

Chương trình đào tạo Cử nhân, Kỹ sư đại học

Ø           Ngành Khoa Học Máy Tính

Ø            Ngành Xây Dựng

Ø            Ngành Công Nghiệp/Chuyên Ngành Điện-Điện Tử

Ø            Ngành Công Nghệ Sinh Học

Ø            Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Ø            Ngành Kinh Tế Học

Ø            Ngành Kế Toán

Ø            Ngành Luật Kinh Tế

Ø            Ngành Đông Nam A Học

Ø            Ngành Xã Hội Học

Ø            Ngành Công Tác Xã Hội

Ø            Ngành Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh

Ø            Ngành Giảng Dạy Anh Văn Thiếu Nhi

Ø            Ngành Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

Ø            Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Ø            Ngành Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc

Ø            Ngành Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật