Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình đào tạo Cử nhân cao đẳng

Ø            Ngành Khoa Học Máy Tính

Ø             Ngành Công Tác Xã Hội

Ø            Ngành Tiếng Anh

 

Chương trình đào tạo Cử nhân, Kỹ sư đại học

Ø            Ngành Khoa Học Máy Tính

Ø            Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình Xây dựng

Ø            Ngành Quản lý Xây dựng

Ø            Ngành Công Nghệ Sinh Học

Ø            Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Ø            Ngành Công nghệ thông tin 

Ø            Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Ø            Ngành Kinh doanh quốc tế

Ø            Ngành Marketing

Ø            Ngành Quản trị nhân lực

Ø            Ngành Tài chính ngân hàng

Ø            Ngành Công tác xã hội

Ø            Ngành Đông Nam Á học

Ø            Ngành Xã hội học

Ø            Ngành Kinh Tế

Ø            Ngành Kế Toán

Ø            Ngành Kiểm toán

Ø            Ngành Luật

Ø            Ngành Luật Kinh Tế

Ø            Ngành Ngôn ngữ Anh

Ø            Ngành Ngôn ngữ Nhật

Ø            Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc