Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chức năng nhiệm vụ
Giới thiệu chung

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý và phát triển đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

Nhiệm vụ:

 1. Triển khai và tổ chức thực hiện các quy chế đào tạo theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bậc đại học chính quy. 

 2. Tham mưu cho Ban giám hiệu về xây dựng và phát triển đào tạo bậc đại học theo nhu cầu của xã hội và định hướng đào tạo của nhà trường.

 3. Phối hợp với các Khoa xây dựng Chương trình đào tạo các ngành và các chuyên ngành. Lập hồ sơ và thực hiện thủ tục xin mở các ngành mới và chương trình Chất lượng cao bậc đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 4. Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học và thực hiện công tác tuyển sinh bậc đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 5. Quản lý Chương trình đào tạo toàn khoá cho các bậc đào tạo Đại học chính quy trong nhà trường.

 6. Xây dựng kế hoạch học tập, bố trí thời khoá biểu học tập và bố trí lịch thi đối với chương trình Đại học chính quy.

 7. Phối hợp với các Khoa, Trung tâm Khảo thí và các đơn vị liên quan kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện mời giảng và chất lượng giảng dạy của giảng viên. Kiểm tra hồ sơ giảng viên thỉnh giảng theo quy định.

 8. Phối hợp với các Khoa, Trung tâm Khảo thí thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đối với chương trình Đại học chính quy. Quản lý và thực hiện thủ tục cấp văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ đào tạo đối với hệ đào tạo chính quy.

 9. Tổ chức quản lý hệ thống dữ liệu, hồ sơ HSSV; Thực hiện công tác thẩm tra văn bằng; trích lục, sao y và cấp phó bản đúng theo quy định của nhà trường và pháp luật. Thực hiện cấp các loại giấy chứng nhận liên quan đến quá trình học tập, bảng điểm, thẻ HSSV, … của HSSV bậc đại học hệ chính quy của nhà trường.

 10. Phối hợp với các Khoa thực hiện xét miễn, giảm môn học, thực hiện xét chuyển ngành đào tạo, học song ngành và chuyển trường; xét tạm ngừng học tập, thôi học theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 11. Thực hiện cảnh báo học vụ đối với sinh viên hết thời hạn chính khóa, kết quả học tập của sinh viên…

 12. Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng và các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 13. Phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển và tổ chức đào tạo các chương trình liên kết trong và ngoài nước đối với chương trình Đại học chính quy.

 14. Tiến hành khảo sát và lập các báo cáo: Lý do sinh viên chọn trường, hoạt động giảng dạy của sinh viên, mức độ hài lòng của sinh viên với các phòng ban, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp…