Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Học chế tín chỉ
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG (Áp dụng từ khóa 2022)
Chương trình đào tạo ngành Quản lý công
Đề cương môn học ngành Quản lý công

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KINH TẾ (Áp dụng từ khóa 2022)
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế
Đề cương môn học chất lượng cao ngành Kinh tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2021 TRỞ VỀ SAU
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế
Đề cương môn học ngành Kinh tế

Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2019 ĐẾN 2020

Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Danh mục môn học tương đương - thay thế


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH FIBAA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2016 ĐẾN 2018

Chương trình đào tạo Đại học Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Quản lý công (áp dụng từ khóa 2016)

Chương trình đào tạo Đại học Ngành Kinh tế - Các chuyên ngành còn lại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2015 VỀ SAU

Chương trình đào tạo Đại học ngành Kinh tế từ khóa 2015 về sau

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ ĐẠI HỌC KHÓA 2012, KHÓA 2013, KHÓA 2014

Chương trình đào tạo Đại học ngành Kinh tế Khóa 2012, khóa 2013, khóa 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÓA 2009, KHÓA 2010, KHÓA 2011

Chương trình đào tạo đào tạo Đại học ngành Kinh tế khóa 2009, khóa 2010, khóa 2011