Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề cương môn học do Khoa Kinh tế và Quản lý công quản lý
Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGÀNH KINH TẾ (CHẤT LƯỢNG CAO) ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2022

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2022

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGÀNH KINH TẾ ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2021

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2019 ĐẾN KHÓA 2020

TT

Mã môn học

Tên môn học

1

ECON1301

Kinh tế vi mô 1

2

ECON1302

Kinh Kinh tế vĩ mô 1

3

ECON1320

 Kinh Kinh tế vi mô 2

4

ECON1321

Kinh Kinh tế vĩ mô 2

5

ECON131

KinKinh tế lượng 1

6

ECON1319

Kinh tế học tài chính

7

ECON1317

Kinh tế học hành vi

8

ECON23

Kinh tế quốc tế

9

ECON1322

Kinh Kinh tế lượng 2

10

ECON2324

Kinh tế phát triển

11

ECON2333

Kinh tế lao động

12

ECON2325

Kinh tế công

13

ECON2326

Kinh tế môi trường

14

ECON2314

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

15

ECON2330

Kinh tế học tổ chức ngành

16

ECON2329

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

17

ECON2328

Kinh tế đô thị

18

ECON2327

Dự báo trong kinh doanh và kinh tế

19

ECON2331

Chính sách ngoại thương và công nghiệp

20

ECON2332

Marketing địa phương và phát triển vùng

21

EDUC1314

Phương pháp nghiên cứu khoa học

22

ECON2334

Kinh tế quốc tế nâng cao

23

PUBM2312

Chính phủ điện tử

24

PUBM2309

Quản lý công

25

PUBM2311

Phân tích chính sách

26

PUBM4314

 Marketing trong khu vực công

27

PUNM4315

Quản trị nhân sự trong khu vực công

28

PUBM231

Tài chính công

29

PUBM2313

Mua sắm công

30

ECON48

Thực tập tốt nghiệp

31

ECON4699

Khóa luận tốt nghiệp

32

BADM2382

Đầu tư quốc tế

33

FINA4349

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

34

ECON4335

Phân tích kinh tế dự án

35

FINA2339

Phân tích và định giá doanh nghiệp

36

FINA2341

Quản lý danh mục đầu tư

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015 ĐẾN KHÓA 2018

TT

Tên môn học

Mã môn học

Số tín chỉ

TC

LT

TH

1

Báo cáo chuyên đề kinh tế
ECON3202
2
2
0

2

Chính sách ngoại thương và công nghiệp
ECON3307
3
3
0

3

Đầu tư quốc tế
BADM3330
3
3
0

4

Khóa luận tốt nghiệp
ECON4799
6 6 0

5

Kinh tế công
ECON3303
3
3
0

6

Kinh tế đô thị
ECON4301
3
3
0

7

Kinh tế học đại cương
SEAS2301
3
3
0

8

Kinh tế học tổ chức ngành
ECON3307
3
3
0

9

Kinh tế lao động
ECON3305
3
3
0

10

Kinh tế lượng
ECON2304
3
3
0

11

Kinh tế môi trường
ECON3304
3
3
0

12

Kinh tế nông nghiệp
ECON4302
3
3
0

13

Kinh tế phát triển
ECON3301
3
3
0

14

Kinh tế quốc tế nâng cao
ECON4305
3
3
0

15

Kinh tế quốc tế
ECON2303
3
3
0

16

Kinh tế vĩ mô 2
ECON2302
3
3
0

17

Kinh tế vi mô 1
ECON1301
3
3
0

18

Kinh tế vĩ mô 1
ECON1302
3
3
0

19

Kinh tế vi mô 2
ECON2301
3
3
0

20

Marketing địa phương và phát triển vùng
ECON3308
3
3
0

21

Mua bán và sáp nhập công ty
ECON3201
3 3 0

22

Phân tích kinh tế dự án
ECON4311
3
3
0

23

Phương pháp nghiên cứu khoa học
EDUC2401
4
4
0

24

Quản lý dự án
ECON4313
3
3
0

25

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
BADM3321
3
3
0

26

Thực tập tốt nghiệp
ECON4399
4 0
4
 27  Tư duy phản biện
BLAW1206
2
2
0
  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014 VỀ TRƯỚC

TT

Tên môn học

Mã môn học

Số tín chỉ

 

TC

LT

TH

 

1

Báo cáo chuyên đề Kinh tế

ECON3202

2

2

0

 

2

Chính sách ngoại thương và công nghiệp

ECON4312

3

3

0

 

3

Đầu tư quốc tế

BADM3330

3

3

0

 

4

Khóa luận tốt nghiệp (Kinh tế)

ECON4799

6

6

0

 

5

Kinh tế công

ECON3303

3

3

0

 

6

Kinh tế đô thị

ECON4310

3

3

0

 

7

Kinh tế học tổ chức ngành

ECON3307

3

3

0

 

8

Kinh tế lao động

ECON3305

3

3

0

 

9

Kinh tế lượng

ECON2304

3

3

0

 

10

Kinh tế môi trường

ECON3304

3

3

0

 

11

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

ECON3306

3

3

0

 

12

Kinh tế phát triển

ECON3301

3

3

0

 

13

Kinh tế quốc tế

ECON2303

3

3

0

 

14

Kinh tế quốc tế nâng cao

ECON4305

3

3

0

 

15

Kinh tế vi mô 1

ECON1301

3

3

0

 

16

Kinh tế vĩ mô 1

ECON1302

3

3

0

 

17

Kinh tế vi mô 2

ECON2301

3

3

0

 

18

Kinh tế vĩ mô 2

ECON2302

3

3

0

 

19

Marketing địa phương và phát triển vùng

ECON3308

3

3

0

 

20

Mua bán và sáp nhập công ty

ECON3201

3

3

0

 

21

Phân tích kinh tế dự án

ECON4311

3

3

0

 

22

Phương pháp nghiên cứu khoa học (kinh tế)

EDUC2401

4

4

0

 

23

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

BADM3321

3

3

0

 

24

Thực tập tốt nghiệp (Kinh tế)

ECON4399

4

0

4

 

25

Toán Kinh tế 1

MATH1303

3

3

0

 

26

Toán Kinh tế 2

MATH1305

3

3

0