Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đề cương hướng dẫn học tập và kiểm tra đào tạo không chính quy

TT

Tên môn học

Mã MH

Số TC

01

Kinh tế công

ECON2301

3

02

Kinh tế đô thị

ECON4301

3

03

Kinh tế lượng

ECON2304

3

04

Kinh tế môi trường

ECON3301

3

05

Kinh tế nông nghiệp và PTNT

ECON3304

3

06

Kinh tế Phát triển

ECON2303

3

07

Kinh tế quốc tế

ECON3305

3

08

Kinh tế vi mô

ECON1301

3

09

Kinh tế vĩ mô

ECON1302

3

10

Luật Kinh doanh

ELAW1201

2

11

Luật kinh doanh bất động sản

ELAW4208

3

12

Luật Kinh tế

ELAW1201

2

13

Lý thuyết tổ chức hành chính công

ELAW3308

3

14

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

BADM2301

3