Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội đồng khoa học - Đào tạo
Căn cứ Quyết định số 2278/QĐ-ĐHM ngày 10/08/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Khoa Kinh tế và Quản lý công.

STT

Họ và Tên / Chức vụ

Nhiệm vụ

1

GS.TS. Nguyễn Minh Hà

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

Phó Trưởng khoa, Phụ trách Khoa Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS.TS. Nguyễn Thuấn

Tổng biên tập Tạp chí khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

4

TS. Lê Thái Thường Quân

Trưởng phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

5

TS. Võ Hồng Đức

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh, Kinh tế và Tài nguyên (CBER) trực thuộc Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

6

TS. Lê Văn Hưởng

Giảng viên Khoa Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

TS. Trần Anh Tuấn

Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

8

ThS. Phạm Năng Thắng

Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Thư ký Hội đồng

(Danh sách gồm 08 người)./

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện