Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngành - Chuyên ngành đào tạo

1. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG

Ngành Kinh tế (Chất lượng cao): từ năm 2022

- Khối thi tuyển sinh: Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, KHXH, Anh (D96)

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 11 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế (Chất lượng cao)

Xem chi tiết chương trình đào tạo: Tại đây

Ngành Quản lý công: từ năm 2022

- Khối thi tuyển sinh: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07)

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 11 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Quản lý công

Xem chi tiết chương trình đào tạo: Tại đây

Ngành Kinh tế

- Khối thi tuyển sinh: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Văn, Anh (D01)

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 11 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

(Ngành Kinh tế từ khóa 2012 trở về sau có 03 chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế quốc tế, Kinh tế Đầu tư)

Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

2. ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY

2.1. ĐÀO TẠO TỪ XA

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế - Luật

- Xét tuyển, không thi đầu vào.

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 12 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

Xem chi tiết chương trình đào tạo Đào tạo từ xa

2.2. VỪA LÀM - VỪA HỌC

2.2.1. Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế - Luật

- Khối thi tuyển sinh: A, A1, D.

- Số năm đào tạo: 04 năm

- Số học kỳ đào tạo: 12 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

2.2.2. Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế-Luật (bằng thứ hai)

- Miễn thi đầu vào cho người đã tốt nghiệp Đại học.

- Số năm đào tạo: 02 năm

- Số học kỳ đào tạo: 05 học kỳ

- Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

Xem chi tiết chương trình đào tạo vừa làm vừa học

 

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT