Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
Hệ đào tạo từ xa
A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế - Luật)

2. Ngành Luật Kinh tế

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN THEO HỌC KỲ

1.
Chuyên ngành Kinh tế  - Luật

2. Ngành Luật Kinh tế