Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

Phần 1: Các chương trình đào tạo

1.Chương trình đào tạo đại học 4 năm  (từ khóa 2009 đến khóa 2010)

2. Chương trình đạo tạo đại học 4 năm (từ khóa 2011 đến khóa 2014)

2.1. Chương trình ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán

2.2. Chương trình ngành Kế toán - chuyên ngành Kiểm toán

3. Chương trình Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (từ khóa 2009 đến khóa 2014)

4. Chương trình Văn bằng 2 khóa 2010 đến 2014

5. Chương trình đào tạo đại học khóa 2015

5.1 Ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán (ĐH 4 năm, Văn bằng 2, Liên thông từ CĐ lên ĐH)

5.2 Ngành Kế toán - chuyên ngành Kiểm toán (ĐH 4 năm)

6. Chương trình đào tạo đại học khóa 2016:

6.1 Chương trình ngành kế toán

6.2. Chương trình ngành kiểm toán

Phần 2: Đề cương môn học

1. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

2. Hệ thống thông tin kế toán 1

3. Hệ thống thông tin kế toán 2

4. Kế toán chi phí

5. Kế toán doanh nghiệp

6. Kế toán hành chính sự nghiệp (Kế toán đơn vị sự nghiệp)

7. Kế toán ngân hàng

8. Kế toán quản trị

9. Kế toán quốc tế 1

10. Kế toán quốc tế 2

11. Kế toán tài chính

12. Kế toán tài chính 1

13. Kế toán tài chính 2

14. Kế toán tài chính 3

15. Kế toán và lập báo cáo thuế

16. Kiểm soát nội bộ

17. Kiểm toán 1

18. Kiểm toán 2

19. Kiểm toán hoạt động

20. Kiểm toán thực hành

21. Kỹ năng học tập

22. Nguyên lý kế toán

23. Tài chính hành chính sự nghiệp

24. Thực tập tốt nghiệp

25. Khóa luận tốt nghiệp

26. Kế toán trong doanh nghiệp (Accounting in business)

27. Kế toán quản trị căn bản 1 (Fundamentals of Management Accounting - P.1)

28. Kế toán quản trị căn bản 2 (Fundamentals of Management Accounting - P.2)

29. Kế toán tài chính quốc tế 1 (International Financial Accounting - P.1)

30. Kế toán tài chính quốc tế 2 (International Financial Accounting - P.2)

31. Kế toán quản trị nâng cao (Management Accounting) 

 

 
Số lượt truy cập
00628328