Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

Chương trình đào tạo đại học chính quy từ khóa 2021

1.1

Chương trình ngành kế toán

Xem tại đây

(Danh mục môn học tương đương ngành kế toán)

Xem tại đây

1.2

Chương trình ngành kiểm toán

Xem tại đây

(Danh mục môn học tương đương ngành kiểm toán)

Xem tại đây

2

Chương trình đào tạo đại học chính quy từ khóa 2019

2.1

Chương trình ngành kế toán

Xem tại đây

(Danh mục môn học tương đương ngành kế toán)

Xem tại đây

2.2

Chương trình ngành kiểm toán

Xem tại đây

(Danh mục môn học tương đương ngành kiểm toán)

Xem tại đây

3

Chương trình đào tạo đại học từ khóa 2016 đến khóa 2018

3.1

Chương trình ngành kế toán

Xem tại đây

3.2

Chương trình ngành kiểm toán

Xem tại đây

4

Chương trình đào tạo đại học từ khóa 2009 đến khóa 2015

4.1

Chương trình đào tạo đại học chính quy (từ khóa 2009 đến khóa 2010)

Xem tại đây

4.2

Chương trình đạo tạo đại học chính quy (từ khóa 2011 đến khóa 2014)

4.2.1

Chương trình ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán

Xem tại đây

4.2.2

Chương trình ngành Kế toán - chuyên ngành Kiểm toán

Xem tại đây

4.3

Chương trình Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (từ khóa 2009 đến khóa 2014)

Xem tại đây

4.4

Chương trình Văn bằng 2 khóa 2010 đến 2014

Xem tại đây

4.5

Chương trình đào tạo đại học khóa 2015

4.5.1

Ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán (Đại học chính quy, Văn bằng 2, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Xem tại đây

4.5.2

Ngành Kế toán - chuyên ngành Kiểm toán (Đại học chính quy)

Xem tại đây

PHẦN 2: MIỄN GIẢM MÔN HỌC

Danh sách môn học miễn giảm dành cho sinh viên liên thông khóa 2018

Xem tại đây

PHẦN 3: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1

Đề cương môn học khóa 2016 đến 2018 

Xem tại đây

2

Đề cương môn học ngành Kế toán - Khóa 2019

Xem tại đây

3

Đề cương môn học ngành Kiểm toán - Khóa 2019

Xem tại đây

4

Đề cương môn học Đại học chính quy - Khóa 2021

Xem tại đây

5

Đề cương môn học Đại học chính quy (CLC) - Khóa 2020

Xem tại đây