Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

Phần 1: Các chương trình đào tạo

1.Chương trình đào tạo đại học 4 năm  (từ khóa 2009 đến khóa 2010)

2. Chương trình đạo tạo đại học 4 năm (từ khóa 2011 đến khóa 2014)

2.1. Chương trình ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán

2.2. Chương trình ngành Kế toán - chuyên ngành Kiểm toán

3. Chương trình Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (từ khóa 2009 đến khóa 2014)

4. Chương trình Văn bằng 2 khóa 2010 đến 2014

5. Chương trình đào tạo đại học khóa 2015

5.1 Ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán (ĐH 4 năm, Văn bằng 2, Liên thông từ CĐ lên ĐH)

5.2 Ngành Kế toán - chuyên ngành Kiểm toán (ĐH 4 năm)

6. Chương trình đào tạo đại học khóa 2016 (từ khóa 2016 đến khóa 2017)

6.1 Chương trình ngành kế toán

6.2. Chương trình ngành kiểm toán

Phần 2: Miễn giảm môn học

1. Danh sách môn học miễn giảm dành cho sinh viên liên thông

Phần 3: Đề cương môn học

1.   ACCO1301_Kế toán và doanh nghiệp (Accountant and business)

2.   ACCO1401_Kế toán trong doanh nghiệp (Accounting in business)

3.   ACCO2301_Nguyên lý kế toán

      ACCO2301_Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting)

4.   ACCO2302_Kế toán tài chính

5.   ACCO2303_Kế toán tài chính quốc tế 1 (International Financial Accounting - P.1)

6.   ACCO2304_Kế toán tài chính quốc tế 2 (International Financial Accounting - P.2)

7.   ACCO2305_Kế toán quản trị căn bản 1 (Fundamentals of Management Accounting - P.1)

8.   ACCO2306_Kế toán quản trị căn bản 2 (Fundamentals of Management Accounting - P.2)

9.   ACCO2401_Kế toán tài chính 1

10. ACCO3301_Kế toán tài chính 3

11. ACCO3302_Kiểm toán 1

12. ACCO3303_Hệ thống thông tin kế toán 2

13. ACCO3305_Kiểm toán 2

14. ACCO3306_Kế toán ngân hàng

15. ACCO3311_Kế toán và lập báo cáo thuế

16. ACCO3312_Kiểm soát nội bộ

17. ACCO3313_Kiểm toán hoạt động

18. ACCO3315_Hệ thống thông tin kế toán 1

19. ACCO3317_Kế toán quốc tế 1

20. ACCO3318_Kế toán quốc tế 2

21. ACCO3319_Kiểm toán thực hành

22. ACCO3320_Kế toán hành chính sự nghiệp

23. ACCO3323_Kiểm toán 1 (ENG)

24. ACCO3324_Kiểm toán 2 (ENG)

25. ACCO3401_Kế toán tài chính 2

26. ACCO3402_Kế toán quản trị nâng cao (Management Accounting)

27. ACCO4199_Báo cáo chuyên đề

28. ACCO4301_Kế toán chi phí

29. ACCO4302_Kế toán quản trị

30. ACCO4699_Khóa luận tốt nghiệp

31. ACCO4899_Thực tập tốt nghiệp

32. EDUC1201_Kỹ năng học tập

33. FINA3324_Tài chính hành chính sự nghiệp

34. MISY3302_Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

 

 

 
Số lượt truy cập
00783777