Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động sinh viên
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước, học kỳ 1 năm học 2016-2017

Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên thông tin về việc tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên khóa 2015 trở về trước, học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết tại đây.

Trân trọng thông báo.