Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGÀNH KẾ TOÁN - TỪ KHÓA 2021

Đề cương môn học dưới đây áp dụng trong Chương trình đào tạo 

ngành Kiểm toán từ Khóa 2021

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

1           

EDUC2332

Định hướng và kỹ năng học tập

2           

ACCO1305

Kinh doanh và nghiệp vụ

3           

ACCO1306

Kinh doanh và nghiệp vụ (ENG)

4           

ACCO1325

Nguyên lý kế toán

5           

ACCO1330

Kế toán quản trị

6           

ACCO1333

Hệ thống thông tin kế toán 2

7           

ACCO1334

Kế toán tài chính 2

8           

ACCO1335

Kế toán tài chính 3

9           

ACCO1336

Kế toán tài chính 4

10       

ACCO1338

Kế toán thuế 2

11       

ACCO1339

Hệ thống thông tin kế toán 1

12       

ACCO1346

Kế toán quốc tế 2

13       

ACCO1347

Kế toán tài chính quốc tế 2 (ENG)

14       

ACCO1349

Kiểm toán thực hành

15       

ACCO1350

Kiểm soát nội bộ

16       

ACCO1351

Kiểm toán 2

17       

ACCO1353

Kiểm toán hoạt động

18       

ACCO1355

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

19       

ACCO2310

Kế toán tài chính 1

20       

ACCO2311

Kế toán thuế 1

21       

ACCO3302

Kiểm toán 1

22       

ACCO3317

Kế toán quốc tế 1

23       

ACCO4301

Kế toán chi phí

24       

ACCO4699

Khóa luận tốt nghiệp – Ngành kiểm toán

25       

ACCO4899

Thực tập tốt nghiệp – Ngành kiểm toán

26       

ACCO5319

Kế toán quản trị căn bản 2 (ENG)

27       

ACCO5329

Kiểm toán 1 (ENG)

28       

ACCO5330

Kế toán quản trị căn bản 1 (ENG)

29       

ACCO5331

Kế toán tài chính quốc tế 1 (ENG)