Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo; Tin đào tạo
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - KHÓA 2021

Đề cương môn học dưới đây áp dụng trong Chương trình đào tạo 

ngành Kế toán - Kiểm toán - Khóa 2021

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

1

EDUC2332

Định hướng và kỹ năng học tập

2

ACCO1305

Kinh doanh và nghiệp vụ

3

ACCO1306

Kinh doanh và nghiệp vụ (ENG)

4

ACCO1325

Nguyên lý kế toán

5

ACCO1330

Kế toán quản trị

6

ACCO1331

Kế toán ngân hàng

7

ACCO1333

Hệ thống thông tin kế toán 2

8

ACCO1334

Kế toán tài chính 2

9

ACCO1335

Kế toán tài chính 3

10

ACCO1336

Kế toán tài chính 4

11

ACCO1338

Kế toán thuế 2

12

ACCO1339

Hệ thống thông tin kế toán 1

13

ACCO1344

Kế toán hành chính sự nghiệp

14

ACCO1346

Kế toán quốc tế 2

15

ACCO1347

Kế toán tài chính quốc tế 2 (ENG)

16

ACCO1349

Kiểm toán thực hành

17

ACCO1350

Kiểm soát nội bộ

18

ACCO1351

Kiểm toán 2

19

ACCO1352

Kiểm toán 2 (ENG)

20

ACCO1353

Kiểm toán hoạt động

21

ACCO1355

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

22

ACCO2310

Kế toán tài chính 1

23

ACCO2311

Kế toán thuế 1

24

ACCO3302

Kiểm toán 1

25

ACCO3317

Kế toán quốc tế 1

26

ACCO4301

Kế toán chi phí

27

ACCO4699

Khóa luận tốt nghiệp – Ngành kế toán

28

ACCO4699

Khóa luận tốt nghiệp – Ngành kiểm toán

29

ACCO4899

Thực tập tốt nghiệp – Ngành kế toán

30

ACCO4899

Thực tập tốt nghiệp – Ngành kiểm toán

31

ACCO5319

Kế toán quản trị căn bản 2 (ENG)

32

ACCO5329

Kiểm toán 1 (ENG)

33

ACCO5330

Kế toán quản trị căn bản 1 (ENG)

34

ACCO5331

Kế toán tài chính quốc tế 1 (ENG)

35

FINA3324

Tài chính hành chính sự nghiệp