Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHÓA 2016 - 2018

2.  ACCO1401_Kế toán trong doanh nghiệp (Accounting in business)

3.  ACCO2301_Nguyên lý kế toán

     ACCO2301_Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting)

4.  ACCO2302_Kế toán tài chính

5.  ACCO2303_Kế toán tài chính quốc tế 1 (International Financial Accounting - P.1)

6.  ACCO2304_Kế toán tài chính quốc tế 2 (International Financial Accounting - P.2)

7. ACCO2305_Kế toán quản trị căn bản 1 (Fundamentals of Management Accounting - P.1)

8. ACCO2306_Kế toán quản trị căn bản 2 (Fundamentals of Management Accounting - P.2)

9.  ACCO2401_Kế toán tài chính 1

10. ACCO3301_Kế toán tài chính 3

11. ACCO3302_Kiểm toán 1

12. ACCO3303_Hệ thống thông tin kế toán 2

13. ACCO3305_Kiểm toán 2

14. ACCO3306_Kế toán ngân hàng

15. ACCO3311_Kế toán và lập báo cáo thuế

16. ACCO3312_Kiểm soát nội bộ

17. ACCO3313_Kiểm toán hoạt động

18. ACCO3315_Hệ thống thông tin kế toán 1

19. ACCO3317_Kế toán quốc tế 1

20. ACCO3318_Kế toán quốc tế 2

21. ACCO3319_Kiểm toán thực hành

22. ACCO3320_Kế toán hành chính sự nghiệp

23. ACCO3323_Kiểm toán 1 (ENG)

24. ACCO3324_Kiểm toán 2 (ENG)

25. ACCO3401_Kế toán tài chính 2

26. ACCO3402_Kế toán quản trị nâng cao (Management Accounting)

27. ACCO4199_Báo cáo chuyên đề

28. ACCO4301_Kế toán chi phí

29. ACCO4302_Kế toán quản trị

30. ACCO4699_Khóa luận tốt nghiệp

31. ACCO4899_Thực tập tốt nghiệp

32. EDUC1201_Kỹ năng học tập

33. FINA3324_Tài chính hành chính sự nghiệp

34. MISY3302_Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp