Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch ôn tập tiếng Anh
 
Kế hoạch ôn tập tiếng Anh đầu ra

1. Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá tiếng Anh đầu ra Đợt tháng 8/2020.

2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra Đợt tháng 8/2020.

Danh-sách-sinh-viên-đủ-điều-kiện-dự-thi-.aspx

3. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra Đợt tháng 8/2020 (Điều chỉnh) 

Danh-sách-sinh-viên-đủ-điều-kiện-tham-gia-đăng-ký-.aspx