Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi môn Các vấn đề cơ sở của HT TTKT (MISY4401) mã nhóm THIK – mã lớp _CNTT – Khoa Công nghệ thông tin
Lịch thi
Lịch thi môn Các vấn đề cơ sở của HT TTKT (MISY4401) mã nhóm THIK – mã lớp _CNTT – Khoa Công nghệ thông tin

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi môn Các vấn đề cơ sở của HT TTKT (MISY4401) mã nhóm THIK – mã lớp _CNTT – Khoa Công nghệ thông tin.