Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn bản
Quy trình mời giảng, bố trí TKB và thanh toán thù lao GV hệ chính quy

Quy trình mời giảng, bố trí thời khóa biểu và thanh toán thù lao giảng viên giảng dạy hệ chính quy:

<tham khảo ở đây>