Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo điều chỉnh cơ sở thi từ Mai Thị Lựu về Võ Văn Tần môn Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) (mã môn GENG0338) nhóm M511 ngày 20/11/2019 ca thi 5, Phòng A.404
Lịch thi
Thông báo điều chỉnh cơ sở thi từ Mai Thị Lựu về Võ Văn Tần môn Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) (mã môn GENG0338) nhóm M511 ngày 20/11/2019 ca thi 5, Phòng A.404

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo điều chỉnh cơ sở thi từ Mai Thị Lựu về Võ Văn Tần môn Tiếng Anh căn bản 5 (K2019) (mã môn GENG0338) nhóm M511 ngày 20/11/2019 ca thi 5, Phòng A.404

 

Xem chi tiết lịch thi