Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi; Thông báo cho sinh viên
Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Luyện dịch 3 (mã môn ENGL3302) nhóm E81A và môn PP nghiên cứu khoa học (mã môn EDUC2311)

 

Phòng Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi môn Luyện dịch 3 (mã môn ENGL3302) nhóm E81A và môn PP nghiên cứu khoa học (mã môn EDUC2311) nhóm X8D1

 

<Xem lịch thi điều chỉnh tại đây>