Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt Tháng 4 năm 2020
Tốt nghiệp - Văn bằng; Thông báo sinh viên; Kế hoạch xét tốt nghiệp
Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt Tháng 4 năm 2020

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết .

Trân trọng thông báo.