Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo cho sinh viên; Kế hoạch học tập; Lịch thi
Thông báo bổ sung lịch thi môn Dự toán xây dựng (mã môn CMAN3304) nhóm QX71

    

     Căn cứ công văn số 150/XD ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Khoa Xây dựng về việc đề nghị tổ chức thi lại cuối kỳ môn Dự toán xây dựng năm 2019-2020 lớp DH17QX01, DH17QX02.

     Phòng Quản lý đào tạo thông báo bổ sung lịch thi môn Dự toán xây dựng (mã môn CMAN3304) nhóm QX71.

 

 <Xem lịch thi chi tiết tại đây>