Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) (mã môn GENG0406) mã lớp DH19ROVN mã nhóm VN91 Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết với Đại học ROUEN (Pháp)
Lịch thi
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) (mã môn GENG0406) mã lớp DH19ROVN mã nhóm VN91 Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết với Đại học ROUEN (Pháp)

 

     Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) (mã môn GENG0406) mã lớp DH19ROVN mã nhóm VN91 Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết với Đại học ROUEN (Pháp)

 

Xem chi tiết <Tại đây>