Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo về việc hủy lịch thi các môn thuộc Khoa Ngoại ngữ
Lịch thi
Thông báo về việc hủy lịch thi các môn thuộc Khoa Ngoại ngữ

     Căn cứ công văn số 319/K.NN ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Trưởng Khoa Ngoại ngữ về việc hủy lịch thi một số lớp.

     Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc hủy lịch thi các môn thuộc Khoa Ngoại ngữ, cụ thể theo danh sách môn hủy lịch thi.

Cụ thể: <Xem ở đây>