Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo cho sinh viên; Lịch thi
Thông báo về việc hủy lịch thi do hủy môn học Lập và thẩm định dự án Đầu tư XD nhóm D91A Khoa Xây dựng (HK3 NH 2019 2020)

 

     Căn cứ công văn số 198/KXD ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Trưởng Khoa Xây dựng về việc Hủy môn Lập & Thẩm định dự án ĐT XD – D91A (HC19XD1A) HK3/2019-2020;      Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo về việc hủy lịch thi do hủy môn học Lập&thẩm định dự án Đầu tư XD nhóm D91A lớp HC19XD1A Khoa Xây dựng, Học kỳ 3 năm học 2019-2020.