Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

Email

1

Nguyễn Minh Hà

Trưởng phòng

Ha.nm@ou.edu.vn

2

 Lê Thị Vũ Anh

Phó TP

Anh.ltv@ou.edu.vn

3

Phan Thị Thu Phương

Phó TP

Phuong.ptt@ou.edu.vn

4

Nguyễn Phương Anh

Chuyên viên

Anh.np@ou.edu.vn

5

Phạm Minh Dzu

Chuyên viên

Dzu.pm@ou.edu.vn

6

Nguyễn Phi Hùng

Chuyên viên

Hung.np@ou.edu.vn

7

 Nguyễn Thanh Hùng

 Chuyên viên

Hung.nt@ou.edu.vn

8

Nguyễn Đăng Hiễn

Chuyên viên

Hien.nd@ou.edu.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chuyên viên

Loan.ntn@ou.edu.vn

10

Phùng Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

Ngoc.ptk@ou.edu.vn

11

Trần Lê Trọng Phúc

Chuyên viên

Phuc.tlt@ou.edu.vn

12

Cao Thị Hà Phương

Chuyên viên

Phuong.cth@ou.edu.vn

 13

Trần Thị Lệ Quyên

Chuyên viên

Quyen.ttl@ou.edu.vn

 14

 Huỳnh Gia Xuyên

 Chuyên viên

Xuyen.hg@ou.edu.vn