Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TT.NCƯDKH&CGCN VLXD (CATM)
Thông báo bảng điểm kiểm tra các lớp ngắn hạn khai giảng đợt tháng 12/2012
TT.NCƯDKH&CGCN VLXD (CATM) thông báo kết quả kiểm tra cuối khóa lớp Autocad và lớp Sap khai giảng ngày 03 & 05/12/2012, cụ thể như sau

Học viên xem kết quả kiểm tra cuối khóa lớp Autocad và lớp Sap  và kiểm tra thông (họ tên, ngày sinh) nếu có sai sót hoặc thiếu thông tin. Học viên gởi thông tin bổ sung chỉnh sửa trong 2 tuần kể từ ngày ra thông báo.

Học viên xếp loại đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận (dự kiến cuối tháng 02/2013).

 Bảng điểm lớp Autocad (xem tại đây)

Bảng điểm lớp Sap (xem tại đây)