Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TT.NCƯDKH&CGCN VLXD (CATM)
Thông báo bảng điểm kiểm tra lớp Etabs khai giảng ngày 23/10/2012

TT.NCƯDKH&CGCN VLXD (CATM) thông báo kết quả kiểm tra cuối khóa lớp Etabs khai giảng ngày 23/10/2012, cụ thể như sau:

Học viên xem kết quả kiểm tra cuối khóa (danh sách đính kèm) và kiểm tra thông (họ tên, ngày sinh) nếu có sai sót hoặc thiếu thông tin. Học viên gởi thông tin bổ sung chỉnh sửa trong 2 tuần kể từ ngày ra thông báo.