Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học sinh viên; Nghiên cứu khoa học
Bieu mau SVNCKH 2022-2023

Thông tin về biểu mẫu các quy định về NCKH 2022-2023

Các thông tin liên quan đến NCKHSV2022-2023, sinh viên vui lòng truy cập trang web sau:
https://website.hcmcou.org/bai-viet/tb-ke-hoach-cuoc-thi-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-nam-hoc-2022-2023-62b033858e14e30a5b3ea340