Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách giảng viên Khoa Công Nghệ Sinh học

TT

Họ và tên

Học hàm
Học vị

Lý lịch Giảng viên, Môn giảng dạy

1

Nguyễn Minh Hà

PGS.TS

Trưởng Khoa

2

Bùi Thị Mỹ Hồng

TS

CV- Bùi Thị Mỹ Hồng.pdf

3

Lê Huyền Ái Thúy

PGS.TS

CV- Lê Huyền Ai Thúy.pdf

4

Huỳnh Khương Huy

CN

Trợ lý giáo vụ - Trợ lý sinh viên

5

Nguyễn Văn Hưng

CN

Chuyên viên

6

Nguyễn Hoàng  Minh

CN

Chuyên viên

7

Như Xuân Thiện Chân

ThS

CV - Như Xuân Thiện Chân.pdf

8

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

TS

CV - Ng. Ngọc Bảo Châu.pdf

9

Đỗ Thị Kim Chi

ThS

CV- Đỗ thị Kim Chi.pdf

10

Lý Thị Minh Hiền

ThS

CV-Lý Thị Minh Hiền.pdf

11

Nguyễn Minh Hoàng

ThS

CV- Nguyễn Minh Hoàng.pdf

12

Nguyễn Thị Phương Khanh

ThS

CV _ Nguyễn Thị Phương Khanh.pdf

13

Tạ Đăng Khoa

ThS

CV- Tạ Đăng Khoa.pdf

14

Tôn Nữ Tùng Kim

CN

Đang du học

15

Lê Thị Kính

TS

Di truyền học

16

Dương Nhật  Linh

ThS

CV - Dương Nhật Linh.pdf

17

Lê Thị Trúc Linh

TS


18

Nguyễn Thanh  Mai

ThS

CV- Nguyễn Thanh Mai.doc 2016 -1.pdf

19

Nguyễn Văn  Minh

ThS

CV - Nguyễn văn Minh.pdf

20

Ngô Đại Nghiệp

PGS-TS

Sinh Hóa Học

21

Trịnh Hữu Phước

PGS-TS

Sinh lý động vật

22

Nguyễn Trần  Đông Phương

ThS

CV - Nguyễn Trần Đông Phương.pdf

23

Nguyễn Ngọc Thanh

ThS

CV-Nguyễn Ngọc Thanh.pdf

24

Lao Đức Thuận

ThS

CV - Lao Đức Thuận.pdf

25

Nguyễn Thị Lệ  Thủy

ThS

CV-Nguyễn Thị Lệ Thủy.pdf

26

Trương Kim Phượng

ThS

CV - Trương Kim Phuong.pdf

27

Vũ Thụy Quang

ThS

CV- Vũ Thụy Quang.pdf

 28

 Trần Thái Hà

 TS

 CV- Trần Thái Hà.pdf


Số lượt truy cập
00155781