Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đội ngũ CB-GV

STT

Họ và tên

Học hàm
Học vị

Lý lịch Giảng viên, Môn giảng dạy

1

Nguyễn Minh Hà

PGS.TS

Trưởng Khoa

2

Bùi Thị Mỹ Hồng

TS

CV- Bùi Thị Mỹ Hồng.pdf

3

Lê Huyền Ái Thúy

PGS.TS

CV- Lê Huyền Ai Thúy.pdf

4

Huỳnh Khương Huy

CN

Trợ lý giáo vụ - Trợ lý sinh viên

5

Nguyễn Văn Hưng

CN

Chuyên viên

6

Nguyễn Hoàng  Minh

CN

Chuyên viên

7

Như Xuân Thiện Chân

ThS

CV - Như Xuân Thiện Chân.pdf

8

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

TS

CV - Ng. Ngọc Bảo Châu.pdf

9

Đỗ Thị Kim Chi

ThS

CV- Đỗ thị Kim Chi.pdf

10

Lý Thị Minh Hiền

ThS

CV-Lý Thị Minh Hiền.pdf

11

Nguyễn Minh Hoàng

ThS

CV- Nguyễn Minh Hoàng.pdf

12

Nguyễn Thị Phương Khanh

ThS

CV _ Nguyễn Thị Phương Khanh.pdf

13

Tạ Đăng Khoa

ThS

CV- Tạ Đăng Khoa.pdf

14

Tôn Nữ Tùng Kim

CN

Đang du học

15

Lê Thị Kính

TS

Di truyền học

16

Dương Nhật  Linh

ThS

CV - Dương Nhật Linh.pdf

17

Lê Thị Trúc Linh

TS

đang cập nhật thông tin

18

Nguyễn Thanh  Mai

ThS

CV- Nguyễn Thanh Mai.doc 2016 -1.pdf

19

Nguyễn Văn  Minh

ThS

CV - Nguyễn văn Minh.pdf

20

Đặng Thanh Dũng

TS

CV.Đặng Thanh Dũng.pdf

21

Trịnh Hữu Phước

PGS-TS

Sinh lý động vật

22

Nguyễn Trần  Đông Phương

ThS

CV - Nguyễn Trần Đông Phương.pdf

23

Nguyễn Ngọc Thanh

ThS

CV-Nguyễn Ngọc Thanh.pdf

24

Lao Đức Thuận

ThS

CV - Lao Đức Thuận.pdf

25

Nguyễn Thị Lệ  Thủy

ThS

CV-Nguyễn Thị Lệ Thủy.pdf

26

Trương Kim Phượng

ThS

CV - Trương Kim Phuong.pdf

27

Vũ Thụy Quang

ThS

CV- Vũ Thụy Quang.pdf

 28  Trần Thái Hà  TS  CV- Trần Thái Hà.pdf
 29  Lê Quang Anh Tuấn TS   LY_LICH_KHOA_HOC_TUAN_2017.pdf
 30  Hồ Bảo Thùy Quyên TS  CV-HBTQuyen-2017.pdf
Số lượt truy cập
00155766