Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
Thông báo nghĩ lễ Quốc khánh 2/9

Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022

Sinh viên đọc thông báo trong file đính kèm
Thongbao.pdf