Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo; Tin đào tạo
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018
Chào các bạn,
Để chuẩn bị cho công tác chấm đề tài Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên đang thực hiện đề tài vui lòng cung cấp thông tin đề tài khóa luận ở biểu mẫu đính kèm trước ngày 10/8/2022.
Cảm ơn các bạn. Link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfaLzBAbFt-fTCUBP0nxYsg1bXU8AVP2lozJ1D48xlGsLuufQ%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR0rt8kBk5nal_Amatqbx9M8nVQT3hiVehSAWwGNyYK73ATzt_QvJ9FFSG4&h=AT2ODutpiaR61RDeqKieb84uMGZX-o-wRgMpkCVIObOOXTJgv24WhWSQ7gJehvpu0K-UXgpJoas2SeqioA4a6tc8WndO-fCOPwrCLXpJbPphLyGvP6s0qPL9R7pAVxTLDw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1KJBSEZsg18M71p55nwaNZwenTNJhpfuqjhrbXmn1gxIkt1j6HjK0nx9kt7Y5CjoyGa6p8fbFiYQ7G3OhPNyAyfD9Dz5gqy9qc12dbKz9awGQEx_eMVKebfFTLnv_dmWDw6Lrp34L2rs49zJCVfISPDUEKg8SlvYi5gh8IDe79OQndwFaUnMg1X3h1R53GtSIQ5DjUW9Zpv0g