Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tài liệu thực tập
ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2011.

Sinh viên đại học chính quy hệ 04 năm khóa 2011 đăng ký chuyên ngành vào bảng dưới đây. Hạn chót đăng ký là ngày 30/12/2013. Sinh viên nào không đăng ký, khoa sẽ tự xếp chuyên ngành.

Sinh viên xem kỹ danh mục các môn học tự chọn của từng chuyên ngành để việc đăng ký môn học HK2/2013-2014 được chính xác.

DANH MỤC MÔN HỌC TỰ CHỌN KHÓA 2011:

MONHOCTUCHON2011.xls