Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiện cứu khoa học sinh viên
Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm 2015-2016

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2015-2016:

Sinh viên có quan tâm vui lòng đăng ký tham gia theo mẫu SV-01 và 02 (theo file đính kèm)

Thời gian nộp phiếu đăng ký về VP Khoa (P.210) đến hết ngày 25/7/2015

Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ VP Khoa, sđt: 08.39303611

Kế hoạch nghiên cứu KH sinh viên cấp Trường năm học 2015-2016

các biểu mẫu NCKHSV