Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tài liệu thực tập
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập học kỳ 1 năm học 2015-2016

Sinh viên đăng ký thực tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 chú ý  theo dõi các thông báo dưới đây và thực hiện đúng theo các yêu cầu đã đề ra.

Trường hợp sinh viên đăng ký thực tập không đúng hạn, đề nghị thường xuyên theo dõi Web Khoa để biết  danh sách phân công giảng viên hướng dẫn bổ sung. Sau ngày 22/09/2015 Khoa sẽ không chấp nhận bất kỳ trường hợp đăng ký thực tập trễ hạn nào khác.

  • Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn TẠI ĐÂY..
  • Lch gặp sinh viên thực tập của giảng viên hướng dẫn: TẠI ĐÂY.
  • Kế hoạch thực tập: TẠI ĐÂY.
  • Đề cương hướng dẫn thực tập: TẠI ĐÂY.