Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tài liệu thực tập
Thông báo nộp chuyên đề TTTN học kỳ 3/13-14.
Theo đúng kế hoạch thực tập học kỳ 3 năm học 2013-2014, mỗi sinh viên nộp 01 cuốn chuyên đề TTTN kèm nhật ký thực tập (có xác nhận của cơ quan thực tập) về văn phòng khoa (P.210 - 97 Võ Văn Tần) vào ngày 20/10/2014. Sinh viên nào hoàn thành sớm có thể nộp trước hạn.