Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệu học tập

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP DO CÁC GIẢNG VIÊN KHOA XHH-CTXH-ĐNÁ BIÊN SOẠN

 

STT

TÊN MÔN HỌC VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP

TÊN TÁC GIẢ

NHÀ XUẤT BẢN

TÀI LIỆU DÀNH CHO NGÀNH HỌC

1

Giới và phát triển

Thái Thị Ngọc Dư

Đại học Mở TPHCM, 2012

XHH-CTXH

2

Công tác xã hội nhập môn

Lê Chí An

Đại học Mở TPHCM, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

3

Công tác xã hội với nhóm

Nguyễn Ngọc Lâm

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

4

Phát triển cộng đồng

Lê Thị Mỹ Hiền

Đại học Mở TPHCM, 2006, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

5

Xã hội học truyền thông đại chúng

Trần Hữu Quang

Nhà xuất bản Trẻ, 2006

XHH

6

An sinh xã hội

Huỳnh Minh Hiền (Chủ biên)

Đại học Mở TPHCM, 2014

XHH-CTXH

7

Quản trị ngành công tác xã hội

Lê Chí An

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

8

Lý thuyết công tác xã hội

Huỳnh Minh Hiền

Thống Kê, 2013.

CTXH

9

Thống kê trong khoa học xã hội

Lê Minh Tiến

Nhà xuất bản Trẻ, 2014

XHH-CTXH-ĐNÁ

10

An sinh nhi đồng và gia đình

Nguyễn Thị Nhẫn- Huỳnh Minh Hiền

Nhà xuất bản thanh niên, 2011

CTXH

11

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

Nguyễn Xuân Nghĩa

NXB Phương Đông, 2010

XHH-CTXH

12

Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1, 2

Nguyễn Xuân Nghĩa

NXB Phương Đông, 2010

XHH-CTXH

13

Xã hội học nhập môn (Nhập môn xã hội học)

Nguyễn Xuân Nghĩa

NXB ĐHQG HCM, 2012

XHH-CTXH-ĐNÁ

14

Chính sách xã hội

Bùi Nhựt Phong

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

15

Công tác xã hội cá nhân

Tôn Nữ Ái Phương và tài liệu nội bộ của Khoa

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

16

Công tác xã hội với người khuyết tật

Nguyễn Thụy Diễm Hương

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

17

Dân số học

Phạm Gia Trân

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

18

Xã hội học lối sống

Lâm Thị Ánh Quyên

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH

19

Xã hội học nông thôn

Nguyễn Xuân Nghĩa +Bùi Nhựt Phong

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

20

Xã hội học tổ chức

Nguyễn Quang Vinh

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH

21

Logic học

Nguyễn Quốc Vinh- Nguyễn Thị Kim Yến

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

Luật kinh tế- Kế toán kiểm toán

22

Nhập môn khoa học giao tiếp

Trần Thị Thanh Trà

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

23

Phát triển học (Xã hội học phát triển)

Trần Xuân Kiêm
Đỗ Hồng Quân

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

24

Quản lý dự án xã hội

Lê Thị Mỹ Hiền

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

25

Quản lý Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lê Chí An

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

26

Sức khỏe cộng đồng

Phạm Gia Trân

Đại học Mở TPHCM, 2011, Lưu hành nội bộ

CTXH

27

Tâm lý học phát triển

Nguyễn Thị Bích Hồng
Trần Thị Thanh Trà

Đại học Mở TPHCM, 2011, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

28

Tâm lý học xã hội

Đinh Phương Duy

Đại học Mở TPHCM, 2011, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

29

Tham vấn trẻ em trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Đại học Mở TPHCM, 2013, Lưu hành nội bộ

CTXH

30

Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

Lâm Thị Ánh Quyên

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH-ĐNÁ

31

Xã hội học đô thị

Lâm Thị Ánh Quyên

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

32

Xã hội học gia đình

Hà Văn Tác

Đại học Mở TPHCM, 2011, Lưu hành nội bộ

XHH

33

Sức khỏe tâm thần

Lâm Hiếu Minh

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

34

Công tác xã hội trong lĩnh vực HIV/AIDS

Lê Thị Mỹ Hương

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

35

Công tác xã hội gia đình

Huỳnh Minh Hiền

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

36

Công tác xã hội học đường

Thạch Ngọc Yến

Đại học Mở TPHCM, 2013, Lưu hành nội bộ

CTXH

37

Phương pháp biện hộ  trong công tác xã hội

Lê Thị Mỹ Hương và Tôn Nữ Ái Phương

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

38

Kỹ năng sống

Trần Thị Thanh Trà

Đại học Mở TPHCM, 2012, Lưu hành nội bộ

CTXH

39

Lịch sử xã hội học

Lê Ngọc Hùng

NXB ĐHQG HN, 2009

XHH

40

Nhân học đại cương

Khoa nhân học

NXB ĐHQG HCM, 2013

XHH-ĐNÁ

41

Quản trị hành chính văn phòng

Nguyễn Hữu Thân

NXB Lao động-Xã hội, 2010

XHH

42

Tâm lý học đại cương

Đinh Phương Duy

Giáo Dục VN, 2012

XHH-CTXH-ĐNÁ

43

Tâm lý học đại cương

Trần Thị Thanh Trà

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH-ĐNÁ

44

Tham vấn cơ bản

Bùi Thị Xuân Mai

NXB lao động- xã hội, 2008

XHH-CTXH

45

Xã hội học giáo dục

Lê Ngọc Hùng

Lý Luận Chính Trị 2006

XHH

46

Xã hội học kinh tế

Lê Thị Mai

C.Trị QGHN, 2008

XHH

47

Đại cương văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

Giáo Dục VN, 2000

ĐNÁ

48

Xã hội học văn hóa

Mai Văn Hai-Mai Kiệm

NXB khoa học xã hội, 2011

XHH

49

Hành vi con người và môi trường xã hội

Doãn Thị Ngọc

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

CTXH

50

Luật Lao động
(tên cũ: Pháp chế xã hội và luật lao động )

Trần Anh Thục Đoan

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

XHH-CTXH

51

 Các tộc người ở Đông Nam Á

Đặng Thị Quốc Anh Đào

Đại học Mở TPHCM, 2014, Lưu hành nội bộ

ĐNÁ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn