Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đề cương môn học

Đề cương khóa 2009 trở về sau :

 I. Ngành Xã hội học

STT

Tên môn học

1
01-Đại cương văn hóa Việt Nam.pdf
2
02-Nhập môn khoa học giao tiếp.pdf
3
03-Tâm lý học đại cương.pdf
4
04-Xã hội học đại cương.pdf
5
05-Giáo dục học đại cương.pdf
6
06-Phương pháp nghiên cứu XHH 1.pdf
7
07-Giới và phát triển.pdf
8
08-Thống kê trong khoa học xã hội.pdf
9
09-An sinh xã hội.pdf
10
10-Nhân học đại cương.pdf
11
11-Lịch sử xã hội học.pdf
12
12-Xã hội học gia đình.pdf
13
13-Phát triển cộng đồng.pdf
14
14-Công tác xã hội nhập môn.pdf
15
15-Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội.pdf
16
16-Logic học.pdf
17
17-Phương pháp nghiên cứu XHH 2.pdf
18
18-Xã hội học lối sống.pdf
19
19-Xã hội học chính trị.pdf
20
20-Xã hội học tội phạm.pdf
21
21-Pháp chế xã hội.pdf
22
22-Tâm lý học xã hội.pdf
23
23-Xã hội học truyền thông đại chúng.pdf
24
24-Thực tập phát triển cộng đồng.pdf
25
25-Xã hội học đô thị.pdf
26
26-Xã hội học nông thôn.pdf
27
27-Xã hội học văn hóa.pdf
28
28-Các lý thuyết xã hội học hiện đại.pdf
29
29-Chính sách xã hội.pdf
30
30-Xã hội học kinh tế.pdf
31
31-Tham vấn cơ bản.pdf
32
32-Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu Xã hội học.pdf
33
33-Một số vấn đề về lý thuyết Xã hội học.pdf
34
34-Quản lý dự án xã hội.pdf
35
35-Xã hội học giáo dục.pdf
36
36-Xã hội học tôn giáo.pdf
37
37-Phân tích giới.pdf
38
38-Truyền thống phụ nữ Việt Nam.pdf
39
39-Lịch sử phong trào phụ nữ thế giới.pdf
40
40-Phụ nữ và việc làm.pdf
41
41-Quản trị công tác xã hội.pdf
42
42-Công tác xã hội với nhóm.pdf
43
43-Sức khỏe tâm thần.pdf
44
44-Tham vấn trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.pdf
45
45-An sinh nhi đồng và gia đình.pdf
46
46-Xã hội học tổ chức.pdf
47
47-Quản trị hành chính văn phòng.pdf
48
48-Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.pdf

II. Ngành Công tác xã hội (hệ cao đẳng) :

Stt         

Tên môn học

 1

01-Đại cương văn hóa Việt Nam.pdf

 2

02-Nhập môn khoa học giao tiếp.pdf

 3

03-Tâm lý học đại cương.pdf

 4 04-Công tác xã hội nhập môn.pdf

 5

05-Xã hội học đại cương.pdf

 6 06-Phát triển cộng đồng.pdf
 7 07-Thống kê trong khoa học xã hội.pdf
 8 08-An sinh xã hội.pdf
 9 09-Hành vi con người và môi trường xã hội.pdf
 10 10-Công tác xã hội cá nhân.pdf
 11 11-Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.pdf
 12 12-Thực tập phát triển cộng đồng.pdf
 13 13-Tin học ứng dụng trong KHXH.pdf
 14 14-Logic học.pdf
 15 15-Giới và phát triển.pdf
 16 16-Công tác xã hội với nhóm.pdf
 17 17-Thực tập công tác xã hội cá nhân.pdf
 18 18-Xã hội học gia đình.pdf
 19 19-Công tác xã hội với người khuyết tật.pdf
 20 20-Chính sách xã hội.pdf
 21 21-Sức khỏe cộng đồng.pdf
 22 22-An sinh nhi đồng và gia đình.pdf
 23 23-Phương pháp nghiên cứu trong CTXH.pdf
 24 24-Tâm lý học phát triển.pdf
 25 25-Thực tập CTXH nhóm.pdf
 26 26-Sức khỏe tâm thần.pdf
 27 27-Tham vấn trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.pdf
 28 28-Tham vấn cơ bản.pdf
 29 29-Quản trị trong CTXH.pdf
 30 30-Pháp chế xã hội.pdf
 31 31-Xã hội học tội phạm.pdf
 32 32-Xã hội học đô thị.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ngành Công tác xã hội-Hệ đại học

STT


Mã môn học

Tên môn học

1


VIET1202

Đại cương văn hóa Việt Nam

2


SWOR1201

Nhập môn khoa học giao tiếp

3


SOCI1201

Tâm lý học đại cương

4


SOCI1301

Xã hội học đại cương

5


EDUC1307

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

6


SOCI2201

Lý thuyết công tác xã hội

7


SOCI2205

Giới và phát triển

8


SOCI2302

Thống kê trong khoa học xã hội

9


SWOR220

An sinh xã hội

10


SOCI2203

Nhân học đại cương

11


SWOR2201

Hành vi con người và môi trường xã hội

12


SOCI2304

Phát triển cộng đồng

13


SWOR1301

Công tác xã hội nhập môn

14


COMP2306

Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

15


ACCO1201

Logic học

16


SOCI2206

Xã hội học gia đình

17


SOCI3211

Tâm lý học phát triển

18


SOCI3212

Dân số học

19


SOCI3206

Thực tập phát triển cộng đồng

20


SOCI3213

Phát triển học (Xã hội học phát triển)

21


SWOR3203

Anh sinh nhi đồng và gia đình

22


SWOR3201

Công tác xã hội với người khuyết tật

23


SWOR3301

Công tác xã hội cá nhân

24


SWOR3202

Sức khỏe tâm thần

25


SWOR3302

Công tác xã hội với nhóm

26


SWOR 3204

Chính sách xã hội

27


SWOR 3205

Thực tập công tác xã hội cá nhân

28


SWOR 3303

Quản lý dự án xã hội

29


SWOR3206

Sức khỏe cộng đồng

30


SWOR3207

Quản trị công tác xã hội

31


SWOR3208

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

32


SWOR3209

Tham vấn trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt

33


SWOR4201

Tham vấn cơ bản

34


SWOR4202

Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

35


SWOR4203

Thực tập công tác xã hội nhóm

36


SOCI3302

Pháp chế xã hội

37


SOCI3303

Xã hội học tội phạm

38


SOCI3307

Xã hội học đô thị


IV. Ngành Công tác xã hội-2016

Stt

Môn học

1

Tâm lý học đại cương

2

An sinh xã hội

3

Xã hội học đại cương

4

Công tác xã hội nhập môn

5

Dân số học

6

Giới và phát triển

7

Nhập môn khoa học giao tiếp

8

Phát triển cộng đồng

9

Tâm lý học phát triển

10

Sức khỏe tâm thần

11

Tham vấn cơ bản

12

Lý thuyết CTXH

13

Thực tập phát triển cộng đồng

14

An sinh nhi đồng

15

Phương pháp nghiên cứu trong CTXH

16

Công tác xã hội cá nhân

17

Sức khỏe cộng đồng

18

Thống kê xã hội

19

Hành vi con người & môi trường xã hội

20

CTXH nhóm

21

Quản trị ngành CTXH

22

Chính sách xã hội

23

Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

24

Tham vấn trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

25

Thực tập CTXH cá nhân

26

Thực tập CTXH nhóm

27

CTXH với người khuyết tật

28

Quán lý dự án xã hội

29

Xã hội học đô thị

30

Công tác xã hội với người cao tuổi

31

Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế

32

Xã hội học nông thôn

33

CTXH gia đình

34

Biện hộ trong CTXH

35

Thực tập tốt nghiệp CTXH

36

Khóa luận tốt nghiệp CTXH

37

CTXH trong lĩnh vực HIV-AIDS

38

Quản lý ca trong CTXH

39

Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

40

Kỹ năng sống

41

Phụ nữ & việc làm

42

Công tác xã hội học đường

43

Phòng ngừa-giảm nhẹ thảm họa thiên tai


Danh mục tài liệu XHH-CTXH 2015-2016V. Ngành Đông Nam Á-2016

Stt

Môn học

1

Xã hội học đại cương

2

Tâm lý học đại cương

3

Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

4

Đại cương văn hóa Việt Nam

5

Phương pháp nghiên cứu thực địa

6

Thống kê xã hội

7

Lịch sử văn minh Thế giới

8

Dẫn nhập Đông Nam Á

9

Địa lý các nước Đông Nam Á

10

Lịch sử các nước  Đông Nam Á

11

Văn hóa các nước  Đông Nam Á

12

Tôn giáo các nước  Đông Nam Á

13

Nghệ thuật  Đông Nam Á

14

Các tộc người ở  Đông Nam Á

15

Thể chế chính trị & hệ thống luật các nước  ĐNÁ

16

Quan hệ quốc tế  Đông Nam Á

17

Các tổ chức quốc tế và khu vực ở  Đông Nam Á

18

Du lịch  Đông Nam Á

19

Đông Nam Á lục địa

20

Đông Nam Á hải đảo

21

Truyền thông và đại chúng ở  Đông Nam Á

22

Văn hóa Chăm ở  Đông Nam Á

23

Người Hoa ở  Đông Nam Á

24

Đô thị hóa ở  Đông Nam Á

25

Tiếng Thái 1-Đọc viết 1

26

Tiếng Thái 2-Đọc viết 2

27

Tiếng Thái 3-Nghe nói 1

28

Tiếng Thái 4-Nghe nói 2

29

Tiếng Thái 5- Đọc viết 3

30

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

31

Nghiệp vụ báo chí

32

Giao tiếp liên văn hóa

33

Thực tập tốt nghiệp

34

Khóa luận tốt nghiệp

 35 Hội nhập kinh tế khu vực Đông Nam Á 

Danh mục tài liệu ngành Đông Nam Á học 2015-2016Ngành Xã hội học-2016

Stt

Môn học

1

Tâm lý học đại cương

2

Xã hội học đại cương

3

An sinh xã hội

4

Nhập môn khoa học giao tiếp

5

Phương pháp nghiên cứu XHH 1

6

Xã hội học về giới

7

Thống kê xã hội

8

Nhân học đại cương

9

Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội

10

Xã hội học gia đình

11

Công tác xã hội nhập môn

12

Lịch sử xã hội học

13

Phát triển cộng đồng

14

Xã hội học văn hóa

15

Xã hội học tội phạm

16

Xã hội học di dân

17

Xã hội học truyền thông đại chúng

18

Phương pháp nghiên cứu XHH 2

19

Tâm lý học xã hội

20

Xã hội học đô thị

21

Xã hội học nông thôn

22

Xã hội học kinh tế

23

Xã hội học lối sống

24

Chính sách xã hội

25

Quản lý dự án xã hội

26

Các lý thuyết xã hội học hiện đại

27

Tham vấn cơ bản

28

Xã hội học tổ chức

29

Quản trị hành chánh văn phòng

30

Xã hội học phát triển

31

Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu XHH

32

Thực tập tốt nghiệp XHH

33

Khóa luận tốt nghiệp XHH

 34 Giáo dục học đại cương
 35 Xã hội học chính trị
 36 Xã hội học sức khỏe
 37 Xã hội học môi trường
 38 Một số vấn đề về lý thuyết XHH
 39 Truyền thống phụ nữ Việt Nam
 40 Lịch sử phong trào phụ nữ thế giới
 41 Phân tích giới
 42 Xã hội học giáo dục
 43 Xã hội học tôn giáo
 44 Xã hội học công nghiệp & lao động
 45 Xã hội học pháp luật
 46 Một số vấn đề về XHH chuyên ngành
 47 Những vấn đề về xã hội & xã hội học
 48 Xã hội học báo chí
 49 Xã hội học về xung đột xã hội
 50 Văn hóa tổ chức
 51 Phụ nữ và việc làm
 52 Phụ nữ Việt Nam trong văn học
 53 Lịch sử văn minh thế giới
 54 Sức khỏe tâm thần


Danh mục tài liệu XHH-CTXH 2015-2016

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn