Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á thông báo đến các bạn sinh viên danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2016 - 2017 (Học kỳ 163), cụ thể:

Văn phòng khoa thông báo sinh viên khóa 2014 ngành ĐNAH và XHH đăng ký thực tập tốt nghiệp (dành cho sinh viên thực tập chưa đạt hoặc chưa thực tập vào học kỳ 1 NH 2017 - 2018)