Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng khoa thông báo danh sách dự kiến khóa Mã số sinh viên trong học kỳ 3 Năm học 2017 - 2018 do sinh viên xếp điểm rèn luyện yếu kém 2 học kỳ liên tiếp.

Văn phòng khoa thông báo sinh viên khóa 2014 ngành ĐNAH và XHH đăng ký thực tập tốt nghiệp (dành cho sinh viên thực tập chưa đạt hoặc chưa thực tập vào học kỳ 1 NH 2017 - 2018)