Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vừa qua, Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á và tổ chức Chance to Grow (Đức) đã khải giảng Khóa tập huấn "Trị liệu hệ thống và trị liệu gia đình cho giảng viên và nhân viên xã hội" tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký kết với tổ chức Chance to Grow (Đức) về dự án "Đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội và giảng viên ngành Công tác xã hội".

Văn phòng khoa thông báo lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Văn phòng khoa thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất 1 của khóa 2019

Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2019. Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm.